เงื่อนไขการรับประกันสินค้า (Warranty Condition)

 • ระยะเวลารับประกันสินค้าภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้นี้ บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด จะให้การรับประกันเป็นระยะเวลา 3 - 5 ปี ตามเงื่อนไขการรับประกันของสินค้าแต่ละรุ่นหรือตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละสินค้า โดยสามารถดูจากสติ๊กเกอร์รับประกันหรือบัตรลงทะเบียนรับประกันของเครื่องทำน้ำอุ่น Joven

 • การรับประกันเครื่องทำน้ำอุ่น Jovenจะมีผลบังคับก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ส่งบัตรลงทะเบียนการรับประกันที่กรอกรายละเอียดอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ คืนบริษัทฯ ภายใน 15 วันนับแต่วันซื้อสินค้าหรือลงทะเบียนรับประกันสินค้าทางออนไลน์ที่นี่

 • บริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด จะทำการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือให้บริการซ่อมแซมเครื่องทำน้ำอุ่นในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในกรณีที่สินค้าหรือชิ้นส่วนชำรุดจากความผิดพลาดด้านมาตรฐานการผลิต หรือความบกพร่องของชิ้นส่วนนั้นๆ หรือการเสียหายชำรุดจากการใช้งานปกติ

 • เงื่อนไขการรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ของเครื่องทำน้ำอุ่นJovenและค่าแรงตลอดระยะเวลาการรับประกันสินค้า โดยสามารถนำสินค้ามาส่งซ่อม ณ ศูนย์บริการ Joven หรือ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม จำกัด

 • การเปลี่ยนสินค้าหรือส่งซ่อมจะสามารถทำได้ในกรณีที่ Serial No. บนตัวเครื่องทำน้ำอุ่นJovenอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เท่านั้น

 • การรับประกันดังกล่าวจะไม่คลอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่ายานพาหนะในกรณีการให้บริการนอกสถานที่

 • บริษัทฯ ขอรับประกันให้แก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ทั้งนี้จะไม่รับประกันสินค้าที่ผ่านการใช้งานซึ่งผู้ซื้อขายทอดให้บุคคลที่สามและอื่นๆ

 • ลูกค้าที่ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามการรับประกันนี้ เกี่ยวกับอันตรายส่วนตัว หรือสินค้าเกิดความเสียหายกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภาระผูกพันอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดแก่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามหรือทรัพย์สินซึ่งเกิดจากการใช้สินค้านี้

 • ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมหรือ แก้ไขสินค้าได้ ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้า รุ่นเดียวกัน, รุ่นใกล้เคียงหรือคุณสมบัติสูงกว่า โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือคืนเป็นเงินตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าในกรณีดังกล่าว

 • เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือรับซ่อมสินค้าที่ไม่อยู่ในระยะเวลาและนอกเงื่อนไขการรับประกัน

 • สินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ได้แก่

 • สินค้าทุกประเภทที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกันแต่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน (ตามรายละเอียดข้างต้น) หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะซ่อม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับซ่อม